Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων.

Πρώην  αυτοαπασχολουμένων,

για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

 

ενεργά προγράμματα espa

 

 

Η ΔΡΑΣΗ

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μίας νέας οικονομικής οντότητας.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

Οι δικαιούχοι πρέπει:

α) να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι έξι (6) μήνες πριν τη δημοσίευση της δράσης .

β) να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α ́ ή β ́ βαθμού συγγένειας.

γ) να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης της δράσης (07/02/2019).

δ) να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας, από την ημερομηνία δημοσίευσης της δράσης (07/02/2019) και εφεξής.

ε) να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

στ) να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

ζ) να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης

η) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και

θ) οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

α) ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ),

β) ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ),

γ) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),

δ) ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) ή

ε) συνεταιρισμό εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016 (Α ́ 205)

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

  1. Δικαιούχοι για τις:

α) ΕΕ είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι και

β) ΙΚΕ και ΕΠΕ είναι οι εταίροι -μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπούν την επιχείρηση.
Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων ορίζεται σε τρία (3) μέλη, τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο με ίσα εταιρικά μερίδια, με εξαίρεση την περίπτωση μέλους εταιρείας το οποίο συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό τουλάχιστον 51%.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Η διάρκεια της επιχορήγησης, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.
Το ποσό επιχορήγησης, ορίζεται ως εξής: α) έως 12.000€ για ατομικές επιχειρήσεις και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%, β) έως 9.000€ /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και γ) έως 8.000€ /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.
Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις, ως εξής:
Η πρώτη δόση, ύψους έως 4.000€, της περίπτωσης α) και έως 3.000 € για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ), καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
Η δεύτερη δόση, ύψους έως 4.000€, της περίπτωσης α) και έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ), καταβάλλεται μετά τη λήξη του α ́ εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί ένας επιτόπιος έλεγχος.
Η τρίτη δόση, ύψους έως 4.000€ της περίπτωσης α), έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως 2.000€ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ), καταβάλλεται μετά τη λήξη του β ́ εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα.
Οι ατομικοί επιχειρηματίες και μέλη νομικών οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίμηνης δέσμευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες μετά το δεκαπεντάμηνο διάστημα του προγράμματος.

 

Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) μήνες της επέκτασης του προγράμματος, ορίζεται ως εξής:

α) έως 8.000€ για ατομικούς επιχειρηματίες και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%, β) έως 5.000€ /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και γ) έως 4.000€ /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.
Τα ποσά καταβάλλονται σε δύο δόσεις στους δικαιούχους, ως εξής:
Η πρώτη δόση, ύψους έως 4.000€ της περίπτωσης α), έως 2.500€ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως 2.000€ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ), καταβάλλεται μετά τη λήξη του α ́ εξαμήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάμεσο διάστημα.
Η δεύτερη δόση, ύψους έως 4.000€ της περίπτωσης α), έως 2.500€ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως 2.000€ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) καταβάλλεται μετά τη λήξη του β ́εξαμήνου της επέκτασης και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

α. επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές),

β. επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης

, γ. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις και τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια,

δ. επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), ε. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή,

στ. επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις

ζ. όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη Δ.O.Υ.,

θ. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ από την 1η/1/2008 και εφεξής,

ι. οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. κ. αυτοαπασχολούμενοι, αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Ως επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος, λογίζονται οι εξής:
α. λειτουργικά έξοδα. Ενδεικτικά: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες.

β. δαπάνες για αμοιβές τρίτων.

Ενδεικτικά: νομική, συμβουλευτική, λογιστική, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης. Ειδικά η δαπάνη που αφορά στη σύνταξη και παρακολούθηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500€. Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες για αμοιβές νομικής και λογιστικής υποστήριξης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 2.000€.

γ. δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.

Ενδεικτικά: σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση σε εφημερίδες ή σε ηλεκτρονικά μέσα, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις με θέμα συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Η δαπάνη που αφορά την κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας και η συντήρησή της, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των 2.000€.

δ. προμήθεια αναλωσίμων. Ενδεικτικά: δαπάνες προμήθειας

αναλώσιμων υλικών που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
ε. ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου.

Αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία και των εταίρων αποκλειστικά για την περίοδο επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου.

στ. μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις.

Περιλαμβάνει τις δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων εργαζομένου/νων (νέα πρόσληψη μετά την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα) της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στο μισθολογικό κόστος περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης.
ζ. Αποσβέσεις παγίων.

Περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του προγράμματος και για την περίοδο επιλεξιμότητας αυτής.

η. Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται και οι ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, από προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του δικαιούχου.
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 
Η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλεται αποκλειστικά με ΥΠΟΒΟΛΕΣ
ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει αυτόματα ύστερα από την κάλυψη της κατανομής.
Πριν την υποβολή της αίτησης, πρέπει να έχει προηγηθεί η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ.
Εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου (προέγκριση), οι δικαιούχοι προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Συνολική δαπάνη ύψους 80.000.000€ και κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής:

για το 2019: 30.000.000 €

για το 2020: 20.000.000 €

για το 2021: 20.000.000 €

για το 2022: 10.000.000 €Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram