Πρακτική Άσκηση ΟΑΕΔ-προγράμματα-αμοιβές-κέντρα εξυπηρέτησης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ -medicare-ερωτηματολόγιο ασφάλισης υγείας. διαμόρφωσε το πρόγραμμα healthcare όπως εσύ θέλεις και θωράκισε άμεσα το πολυτιμότερο αγαθό, με την καλύτερη τιμή, τις καλύτερες παροχές και όρους. The whole Insurance Market For Your choices! Arangia Pcc© ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ -medicare-ερωτηματολόγιο ασφάλισης υγείας. διαμόρφωσε το πρόγραμμα healthcare όπως εσύ θέλεις και θωράκισε άμεσα το πολυτιμότερο αγαθό, με την καλύτερη τιμή, τις καλύτερες παροχές και όρους. The whole Insurance Market For Your choices! Arangia Pcc©

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΑΕΔ


#προγράμματααμοιβέςκέντραεξυπηρέτησης


Μαθητεία / Εργοδότες/οαεδ πρακτική άσκηση

online elegxos asfaleias aytokinhtoy arangia insurance market for you


  1. Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ λειτουργούν με το Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης.

Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ (για 1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα (για 4 ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον) ασκούνται πρακτικά σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους.

  1. Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητευόμενου.
  2. Ο πρακτικά ασκούμενος μαθητής ακολουθεί, κατά κανόνα, το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η απασχόληση όλων των μαθητών είναι έξι (6) ώρες την ημέρα και μέχρι τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα στην περίπτωση εξαήμερης απασχόλησης.
  3. Σε περίπτωση τετραήμερης ή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες απασχόλησης είναι είκοσι τέσσερες (24) ή τριάντα (30) αντίστοιχα. Συμψηφισμός στις ώρες εργασίας των υπολοίπων ημερών δεν γίνεται και δεν επιδοτείται σε καμία περίπτωση ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία. Επίσης δεν επιδοτείται η ημέρα κατά την οποία ο μαθητής υποχρεούται να προσέρχεται  πρωί στο σχολείο.
  4. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις(1) οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006  κατά τη διάρκεια της  Πρακτικής Άσκησης – Μαθητεία , αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (29,04€), δηλαδή  με 21,78€.
  5. Το ως άνω ποσοστό αμοιβής ισχύει για όλα τα εξάμηνα σπουδών.
  6. Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στον  ΕΦΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών, (δηλ στο ποσό των 10,89 ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών  για κάθε ημέρα Πρακτικής Άσκησης διαμορφώνονται  ως εξής (από 01-02-2019, λόγω της αύξησης του κατώτατου ημερομισθίου- Υ.Α. με αρ. 4241/117/30-01-2019, ΦΕΚ 173 Β΄):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

Ημερομίσθιο

29,04€ * 75% = 21,78€

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

21,78/2 = 10,89€ 

Εισφορές εργοδότη

10,89€ * 37,28% = 4,06€

Εισφορές μαθητή

10,89€ * 3,28% = 0,36€

Σύνολο εισφορών

4,06€ + 0,36€ = 4,42€

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή

21,78-0,36 = 21,42€

Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

21,74€ (ημερομίσθιο) – 16,54€ (επιδότηση) = 5,24

5,24  + 4,06 (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arangia insurance market Από το 1995 μέχρι σήμερα, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κάθε χρόνο, επιδοτείται η κάθε μέρα πρακτικής άσκησης των μαθητών τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης πραγματικής απασχόλησης (από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου).

Το ποσό της επιδότησης για το έτος 2019 έχει οριστεί

  • Από 1-1-2019 έως και 31-1-2019 στα 11,00 ευρώ
  • Από 1-2-2019 έως και 02-10-2019 στα 14,50 ευρώ
  • Από 3-10-2019 έως και 31-12-2019 στα 16,54 ευρώ

 και καταβάλλεται αποκλειστικά στους μαθητές από την ΕΠΑ.Σ φοίτησης.

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).

Στις περιπτώσεις σπουδαστικής και κανονικής άδειας καταβάλλεται ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο από τους εργοδότες στους μαθητές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συγκεκριμένα:
Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική άσκηση σε φορείς του Δημοσίου, γίνεται στο σύνολο του προβλεπόμενου ημερομισθίου από τους εργοδότες.
Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική άσκηση στον Ιδιωτικό τομέα, καταβάλλεται από το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν.1346/83 & ν.3144/2003). 
Η διαδικασία καταβολής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/mathetikes-/-phoitetikes-paroches.

Η αποζημίωση για τις ημέρες της κανονικής άδειας καταβάλλεται από τους εργοδότες στο σύνολο του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ημερομισθίου για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ.(21,78 ευρώ)

Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

9. α) Κανονικές άδειες: Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος κανονική άδεια με αποδοχές(2) μετά από συμπλήρωση δωδεκάμηνης συνεχούς ή και διαλείπουσας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

Πίνακας υπολογισμού κανονικών αδειών:

ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ

 

Ανά έτος

Ανά μήνα

για 2 μήνες

για 6 μήνες

για 8 μήνες

για 10 μήνες

Για πρακτική 4 ημέρες την εβδομάδα

16,00

1,33

2,67

8,00

10,67

13,33

 

 

 

 

 

 

 

Για πρακτική 5 ημέρες την εβδομάδα

20,00

1,67

3,33

10,00

13,33

16,67

 

 

 

 

 

 

 

Για πρακτική 6 ημέρες την εβδομάδα

24,00

2,00

4,00

12,00

16,00

20,00

 

β) Σπουδαστική άδεια: Οι μαθητές, που δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται κάθε χρόνο – πέρα από την κανονική άδεια – πρόσθετη άδεια, (σπουδαστική), μέχρι 30 εργάσιμες ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο το χρόνο, ανεξάρτητα από το χρόνο προηγούμενης απασχόλησής τους, για συμμετοχή τους στις εξετάσεις (άρθρο 2 του Ν. 1346/83 και υπ’ αριθμ. 34651/29-11-96 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Η ως άνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

Ο εργοδότης που προτίθεται να διαθέσει θέσεις Μαθητείας σε μαθητές των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα , τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό . Ο εργοδότης, επίσης, μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων. 
Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 26385/β/20-2-2017ΚΥΑ «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» ο αριθμός των μαθητευομένων που δύναται να δέχεται κάθε Επιχείρηση- Φορέας ορίζεται ως εξής: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (με σχέση εξαρτημένης εργασίας)

 ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΑ.Σ – ΕΠΑ.Λ – ΙΕΚ)

 

Ατομική Επιχείρηση

1

 

1  έως  5

1

 

6  έως  10

2

 

11  έως  14

2

 

 15  έως  20

3

 

21  έως  26

4

 

27  έως  32

5

 

 33  έως  38

6

 

39  έως  44

7

 

 45  έως  50

8

 

 51  έως  55

9

 

 56  έως  61

10

 

Γενικά το ποσοστό των μαθητευόμενων σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο. Συγχρόνως ο αριθμός των μαθητευόμενων ανά παράρτημα επιχείρησης ή φορέα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 40. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δε διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων.

 
 

 

Συνημμένα Αρχεία

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Σ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  (νέο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 
 
 

 

Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Τα Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας  λειτουργούν σε 30 ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Στόχος των Γ.Δ.Ε.Ε. είναι η εξεύρεση περισσότερων θέσεων πρακτικής άσκησης για τους μαθητές των Σχολών, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Κάθε χρόνο, τα Γραφεία Διασύνδεσης διοργανώνουν σε τοπικό επίπεδο κοινές εκδηλώσεις με εργοδοτικούς φορείς, επιμελητήρια, επιχειρήσεις, κλπ (διαγωνισμούς επίδειξης δεξιοτήτων μαθητευομένων, διαλέξεις, ημέρες καριέρας, κλπ). Οι υπεύθυνοι των Γ.Δ.Ε.Ε έχουν καταρτιστεί σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και τεχνικών αναζήτησης εργασίας.
 Τα Γ.Δ.Ε.Ε απευθύνονται σε νέους/νέες εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, σε μαθητές/τριες των ΕΠΑΣ Μαθητείας, στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ, σε μαθητές Γυμνασίων, επιχειρήσεις, εκπροσώπους εργοδοτικών φορέων και εργατικών κέντρων, επιμελητήρια κ.λπ. 
 
 Οι βασικότερες αρμοδιότητες των ΓΔΕΕ αφορούν σε :
o Προγραμματισμένη ετήσια διαβούλευση με τοπικά επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς για την ανίχνευση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής αγοράς εργασίας. Μετά τη διαβούλευση ο υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης οφείλει να συντάσσει έκθεση πριν τη λήξη του σχολικού έτους την οποία θα αποστέλλει στη Δ/νση Αρχικής Εκπαίδευσης (Α2).
o Επαναπροσδιορισμό των ειδικοτήτων που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΣ με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω έκθεσης.
o Συντονισμό της διαδικασίας για την τοποθέτηση μαθητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αντίστοιχες με την ειδικότητα τους.
o Παρακολούθηση των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω του portal Μαθητείας
o Διοργάνωση κοινών ημερίδων μαθητών και αποφοίτων ΕΠΑΣ με εργοδοτικούς φορείς (Ημερίδες Καριέρας)
o Πρόσκληση εκπροσώπων των τοπικών εργοδοτικών φορέων για την παρουσίαση εργασιακών ζητημάτων και οργάνωση διαλέξεων επιχειρηματικότητας από εργοδότες κατά τις ώρες διδασκαλίας στους μαθητές των ΕΠΑΣ και των ΙΕΚ.
o Ετήσια συνάντηση με φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για αμοιβαία ενημέρωση σχετικά με την πορεία της τοπικής αγοράς εργασίας.
o Ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου για την παρακολούθηση της συνολικής πορείας των ασκούμενων μαθητών. Καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των δεξιοτήτων των μαθητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 

Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης λειτουργούν στις ακόλουθες Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ:

 

Στατιστικά Ασκούμενων 
 

ασφάλιση ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥτι είναι CRP (αντιδρώσα πρωτεϊνη)Η θρόμβωση μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί


Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram