ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

δείτε όλες τις πρόσθετες καλύψεις που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλεια πυρός κλοπής οδικής θραύσης κρυστάλλων και πολλές άλλες παροχές που μπορεί να εξασφαλίσουν το αυτοκίνητο σας.

Ασφάλεια Αυτοκινήτου -Καλύψεις Αναλυτικά - υποχρεωτική ασφάλεια αυτοκινήτου.

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου μας είναι υποχρεωτική από το νόμο, όσον αφορά  την αστική ευθύνη που έχουμε σαν ιδιοκτήτες  προς κάθε τρίτο (φυσικό πρόσωπο ή νομικό), για  κάθε ενδεχόμενη ζημιά  χωρίς δική μας πρόθεση με ελάχιστο ενιαίο όριο κάλυψης το 1.220.000€ για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες.

Στην χώρα μας, αν και ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων έχει μειωθεί αρκετά την τελευταία δεκαετία, δυστυχώς ο κίνδυνος παραμένει αυξημένος σχετικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και γι αυτό το πρώτο πράγμα που χρειάζεται απαραίτητα να έχει στο μυαλό του  καθένας από εμάς, είναι να δίνει ιδιαίτερη προσοχή κάθε φορά που βρίσκεται στον δρόμο, είτε ως οδηγός είτε ως πεζός, για να περιορίζει τις πιθανότητες εμπλοκής σε ένα τροχαίο ατύχημα, με αρνητικές και αρκετές φορές οδυνηρές συνέπειες, για τον εαυτό μας και για τους άλλους γύρω μας.

ασφάλεια αυτοκινήτου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΣΥ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ

ασφάλεια αυτοκίνητου προαιρετικές καλύψεις

1. ╠ Κάλυψη πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απόλυσης ή διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Καλύπτει την πληρωμή της ασφάλισης στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να μη δύναται να καταβάλλει τα ασφάλιστρα του ασφαλιζόμενου οχήματος, για την αμέσως επόμενη της τρέχουσας ισόχρονης περιόδου ασφάλισης ,  εξ' αιτίας είτε της άνευ σπουδαίου λόγου απόλυσής του, είτε της αποδεδειγμένης διακοπής της επαγγελματικής του δραστηριότητας, με εξαίρεση τη συνταξιοδότησή του.

 

2.╠ Οδική και ταξιδιωτική βοήθεια

Η κάλυψη παρέχει σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος του ασφαλισμένου αυτοκινήτου την επί τόπου επισκευή του, μεταφορά σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου, κάλυψη των  εξόδων σε περίπτωση διακοπής ταξιδιού*.*(εξαρτάται από το πακέτο που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος) 

3.╠ Ασφάλιση Πυρός

Η ασφάλιση Πυρός περιλαμβάνει τις υλικές ζημιές του Ασφαλιζόμενου οχήματος από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και εμπρησμό. Επίσης, περιλαμβάνει τις ζημίες του οχήματος από έκρηξη του ιδίου και από πυρκαγιά που μεταδίδεται σε αυτό.

4.╠ Ασφάλιση Τρομοκρατικών Ενεργειών

Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάλυψη για ζημίες από πυρκαγιά (άρθρο 2) η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτονται οι ζημί- ες από πυρκαγιά ή/και έκρηξη (εφόσον επακολούθησε πυρκαγιά) που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες μεμονωμένες ή μη. Τρομοκρατική ενέργεια στοιχειοθετείται εφόσον υπάρχει χρήση βίας με πολιτικά κίνητρα και περιλαμβάνει χρήση βίας για εκφοβισμό του κοινού ή τμημάτων αυτού.

5.╠ Ασφάλιση Πολιτικών Ταραχών

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που μπορεί να προκληθούν από πυρκαγιά, έκρηξη και άλλες αιτίες σαν συνέπεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων και πολιτικών ταραχών από πρόσωπα που δρουν κατ’ επιταγή ή έμπνευση οποιασδήποτε πολιτικής οργάνωσης, ή πράξεων νόμιμα εγκατεστημένης Αρχής, με σκοπό την καταστολή ή την πρόληψη των παραπάνω.

6.╠ Ασφάλιση Ολικής Κλοπής

 Η Ασφάλιση Κλοπής καλύπτει την τρέχουσα εμπορική αξία του Ασφαλιζόμενου οχήματος κατά την ημέρα κατά την οποία εξαφανίζεται. 2) Η υποχρέωση του Ασφαλιστή υφίσταται με την προϋπόθεση ότι η απώλεια δηλώθηκε στην Αστυνομική Αρχή αμέσως και εκτελείται μόνο μετά από παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την υποβολή σχετικής μήνυσης ή δήλωσης και εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση ότι η μήνυση εκκρεμεί ακόμη και δεν προκύπτει με άλλο τρόπο ότι το όχημα βρέθηκε μέσα στην προθεσμία αυτή. Ο μηνυτής δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει τη μήνυση ούτε μετά την καταβολή του Ασφαλίσματος, αλλιώς υποχρεώνεται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του Ασφαλιστή που θα προέκυπτε στο εξής. 3) Δεν καλύπτονται οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες τμημάτων ή εξαρτημάτων του οχήματος που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλοπής του εφόσον το όχημα βρέθηκε πριν από την προθεσμία που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος. 4) Για την πληρωμή της αποζημίωσης, ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει στον Ασφαλιστή: α) έγγραφη εντολή από τον ιδιοκτήτη του οχήματος και πληρε- ξουσιότητα που δεν ανακαλείται, με την οποία θα δίνεται στον Ασφαλιστή το δικαίωμα να πωλήσει το όχημα όταν βρεθεί και να κρατήσει γι’ αυτόν το τίμημα β) υπογεγραμμένο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο, που θα προσφέρει στον Ασφαλιστή την ευχέρεια να ζητήσει την υπο- γραφή οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος όταν βρεθεί είτε σ’ αυτόν, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο που θα υποδείξει ο Ασφαλιστής γ) απαραίτητη προϋπόθεση για τη καταβολή της αποζημίωσης από ολική κλοπή, είναι να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο ενεργοποιείται ο ασφαλιστικός κίνδυνος της ολικής κλοπής. δ) οποιοδήποτε έγγραφο θεωρεί η εταιρία σκόπιμο για την διεκ περαίωση του φακέλου. 5) Εάν το όχημα βρεθεί μετά την καταβολή του Ασφαλίσματος, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος κύριος του οχήματος έχουν υποχρέωση να ειδοποιήσουν τον Ασφαλιστή αμέσως μόλις λάβουν γνώση γι’ αυτό. Ο Ασφαλιστής εξάλλου, μόλις λάβει γνώ- ση για την ανεύρεση του οχήματος, είναι υποχρεωμένος να καλέ- σει με έγγραφο τον Ασφαλιζόμενο στη διεύθυνση που είχε δη- λώσει, να γνωρίσει γραπτά στον Ασφαλιστή μέσα σ’ ένα (1) μήνα εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα επιστρέφοντας συγχρόνως το Ασφάλισμα που έχει πάρει και επιπλέον τους τόκους και τα έξοδα. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την έγγραφη ενημέρωση, ο Ασφαλιζόμενος χάνει αυτό το δικαίωμα. 6) Ρητά συμφωνείται ότι η Ολική Κλοπή δεν καλύπτει την περίπτωση υπεξαίρεσης καθώς και την περίπτωση υφαίρεσης ή κλοπής από συγγενείς μέχρι 3ου βαθμού. 7) Ακόμα η ασφάλιση ολικής κλοπής δεν καλύπτει τις περιπτώσεις όπου η κλοπή οφείλεται σε αμέλεια του ίδιου του Ασφαλισμένου. (π.χ. ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση που το όχημα εκλάπη επειδή ο οδηγός είχε αφήσει τα κλειδιά του οχήματος μέσα σε αυτό και μάλιστα σε οποιοδήποτε σημείο μέσα σ’ αυτό (π.χ. μέσα στο ντουλαπάκι ή κάτω από κάθισμα κλπ). 8) Στην εφαρμογή της κάλυψης αυτής, ειδικά για τις μοτοσικλέτες και για τα οχήματα τύπου (cabrio) τα οποία διαθέτουν «μαλακή»/ υφασμάτινη οροφή (soft top) ισχύει απαλλαγή η οποία αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

7.╠ Ασφάλιση Μερικής Κλοπής

Η ασφάλιση μερικής κλοπής καλύπτει αποκλειστκά και μόνο: α) τις ζημιές του οχήματος που προκλήθηκαν από τη διάρρηξη του και την αφαίρεση μερών ή εξαρτημάτων του τα οποία είναι στέρεα προσδεδεμένα, ακόμα και αν έχει αφαιρεθεί από τον νόμιμο κάτοχο του χωρίς τη συγκατάθεσή του. Στην κάλυψη περιλαμβάνεται και η αξία του Ράδιο-CD ή του Ραδιοκασετοφώνου με όριο αποζημίωσης μέχρι του ποσού συνήθως μεταξύ 300- 400 ΕΥΡΩ κατ’ έτος.

*Διάρρηξη οχήματος νοείται η αποδεδειγμένη παραβίαση του με σκοπό την κλοπή.

8.╠ Ασφάλιση Φυσικών Φαινομένων

Με την Ασφάλιση ζημιών του ιδίου οχήματος καλύπτονται (περι- οριστικά) ζημίες που μπορεί να προκληθούν άμεσα και κατά τη διάρκεια: καταιγίδας, θύελλας, ανεμοθύελλας, πλημμύρας, χαλαζόπτωσης* και έκρηξης ηφαιστείου. Ειδικά ορίζεται ότι δεν καλύπτονται ζημίες από σεισμό και μηχανικές βλάβες που έχουν σαν αιτία παγετό.

Σε αρκετέ περιπτώσεις οι ζημιές από χαλάζι είναι ξεχωριστή κάλυψη 

9.╠ Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών -(Μικτή ασφάλιση)

1) Η Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών καλύπτει τις υλικές ζημίες του Ασφαλιζόμενου οχήματος που προκαλούνται αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, και πτώση του. Ρητά εξαιρούνται οι μηχανικές βλάβες. 2) Εάν η Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών συμφωνήθηκε με απαλλαγή του Ασφαλιστή για ορισμένο ποσό ή ποσοστό επί της αξίας του οχήματος ή και τα δύο, κατά ατύχημα, ο Ασφαλιστής ευθύνεται μόνο για την τυχόν πέραν του ποσού της απαλλαγής ζημία. 3) Η Ασφάλιση από τους παραπάνω κινδύνους δεν καλύπτει ζημίες σε εξαρτήματα και εξοπλισμό του οχήματος εκτός από τα παγίως προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή στη μαζική παραγωγή του εκάστοτε τύπου του οχήματος. Για την κάλυψη μη παγίως προβλεπομένων μερών απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία. 4) Η πιο πάνω κάλυψη παρέχεται με την προϋπόθεση πως έχει συναφθεί πρώτα κάλυψη Ζημιών από Πυρκαγιά σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συμβολαίου αυτού. 5) Δεν καλύπτονται οι ίδιες ζημίες που προξενήθηκαν όσο το όχημα είχε αυθαίρετα αφαιρεθεί από το νόμιμο κάτοχο του εκτός εάν υπήρχε σε ισχύ κάλυψη Ολικής και Μερικής κλοπής του Ασφαλιζόμενου οχήματος. 

10.╠ Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών από Κακόβουλες Πράξεις

Η Ασφάλιση ζημιών του ιδίου οχήματος από κακόβουλες πράξεις καλύπτει τις υλικές ζημίες του Ασφαλιζόμενου οχήματος που προκαλούνται αποκλειστικά και μόνο από κακόβουλες πράξεις τρίτων. 2) Εάν η Ασφάλιση ζημιών του ιδίου οχήματος από κακόβουλες πράξεις συμφωνήθηκε με απαλλαγή του Ασφαλιστή για ορισμένο ποσό ή ποσοστό επί της αξίας του οχήματος ή και τα δύο, κατά ατύχημα, ο Ασφαλιστής ευθύνεται μόνο για την τυχόν πέραν του ποσού της απαλλαγής ζημία. 3) Η Ασφάλιση από τους παραπάνω κινδύνους δεν καλύπτει ζημίες σε εξαρτήματα και εξοπλισμό του οχήματος εκτός από τα παγίως προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή στη μαζική παραγωγή του εκάστοτε τύπου του οχήματος. Για την κάλυψη μη παγίως προβλεπόμενων μερών απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία.

11.╠ ολική καταστροφή από ίδιες ζημίες

 Η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται σε περίπτωση που το Ασφαλιζόμενο όχημα υποστεί ολική καταστροφή αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και πτώση του.

12.╠ Αστική ευθύνη πυρός οχήματος

Η Εταιρία θα αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο ή/και Λήπτη της Ασφάλισης για το ποσό που αυτός έχει την υποχρέωση από το νόμο να καταβάλει ως αποζημίωση σε τρίτο για υλικές ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων άμυνας του Ασφαλιζόμενου ή/και Λήπτη της Ασφάλισης και των δικαστικών εξόδων) που θα υποστεί ο τρίτος, κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής περιόδου, σαν συνέπεια καλυπτόμενης πυρκαγιάς του Ασφαλιζόμενου οχήματος.

13.╠ Υλικές ζημίες του ιδίου οχήματος από ανασφάλιστο όχημα

Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που προκαλούνται στο Ασφαλισμένο αυτοκίνητο από σύγκρουσή του με άλλο, ανασφάλιστο, όχημα. Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης του Ασφαλιζομένου αποτελεί η διαπίστωση της αποκλειστικής ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου αυτοκινήτου, η οποία θα πρέπει να προκύπτει από ικανά -κατά την κρίση της Ασφαλιστικής Εταιρίας– αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά από Δημόσια έγγραφα.

14.╠ Επίδομα συνεπεία Πυρός, Κλοπής

Η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται σε περίπτωση που:

• Το Ασφαλιζόμενο όχημα υποστεί ολική απώλεια από πυρκαγιά.

• Το Ασφαλιζόμενο όχημα απωλεσθεί συνεπεία ολικής κλοπής.

2) Παρεχόμενο επίδομα Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας η Εταιρία θα καταβάλει στον Ασφαλιζόμενο το επίδομα το οποίο παρέχεται με σκοπό να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησής του μέχρι να αντικαταστήσει το απολεσθέν όχημά του. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται το επίδομα να ξεπεράσει το ποσό που αναφέρεται στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή την εμπορική αξία του οχήματος. Σε περίπτωση που η εμπορική αξία του οχήματος κατά την ημέρα της ζημίας είναι μικρότερη από το ποσό του επιδόματος, το ποσό που θα καταβληθεί θα είναι αντίστοιχο της εμπορικής αξίας του οχήματος.

15.╠ Φροντίδα Αποζημίωσης

 Ειδικός Όρος Αποκατάστασης Ζημιών σε Περίπτωση Υλικών Ζημιών του Ασφαλισμένου Οχήματος & Σωματικών Βλαβών, με Υπαιτιότητα Τρίτου Καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο οι υλικές ζημίες του Ασφαλισμένου οχήματος και οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και νοσήλια που αφορούν σε σωματικές βλάβες των επιβαινόντων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και ιδιοκτήτη του Ασφαλισμένου οχήματος, που προκαλούνται με υπαιτιότητα τρίτου, από σύγκρουση του Ασφαλισμένου οχήματος με άλλο όχημα.

16.╠ Ασφάλιση Απώλειας Εγγράφων

 Ι. Παρεχόμενη Κάλυψη Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των πιο κάτω αναφερόμενων, προσωπικών, εγγράφων του ασφαλιζόμενου, αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου, διπλώματος οδήγησης καθώς και της άδειας κυκλοφορίας του ασφαλιζόμενου οχήματος, καλύπτουμε το κόστος επανέκδοσης τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των απαιτούμενων παραβόλων.

IΙ. Ανώτατο Όριο Ευθύνης Για την κάλυψη αυτή θα καταβληθεί, το πραγματικό ποσό δαπανών και μέχρι το μέγιστο ποσό για όλη τη διάρκεια ισχύος του ετήσιου Ασφαλιστηρίου, όπως αυτό αναγράφεται στον πίνακα του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου.

17.╠ Ασφάλιση Αντικατάστασης Κλειδιών

 Ι. Παρεχόμενες Καλύψεις

1. Αντικατάσταση κλειδιών: Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος αντικατάστασης των κλειδιών του οχήματος σας, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Το καλυπτόμενο ποσό περιορίζεται στο χρηματικό ποσό που εσείς πληρώσατε για την παραγωγή νέου κλειδιού και μέχρι το όριο ευθύνης. 2.Κάλυψη βλάβης κλειδαριάς συνεπεία διάρρηξης: Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος αντικατάστασης των κλειδαριών και κλειδιών του οχήματος σας σε περίπτωση βλάβης των κλειδαριών κατά την απόπειρα διάρρηξης του οχήματος και μέχρι το όριο ευθύνης. Στην κάλυψη περιλαμβάνονται τα εργατικά για την αντικατάσταση της κλειδαριάς. 3. Κόστος αποζημίωσης κλειδαρά: Θα σας αποζημιώσουμε για το κόστος του κλειδαρά σε περίπτωση που εσείς βρεθείτε κλειδωμένοι εκτός του οχήματος σας, εξαιτίας απώλειας ή κλοπής κλειδιών και μέχρι το όριο ευθύνης. 4. Έξοδα ενοικίασης οχήματος: Καλύπτουμε το κόστος ενοικίασης οχήματος σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κλειδιών του οχήματος σας με την προϋπόθεση ότι χρειάζεται περισσότερο από 24 ώρες για την αντικατάστασή τους και μέχρι το όριο ευθύνης.

18.╠ Προστασία από Ακατάλληλο Καύσιμο

Α. Ακατάλληλο καύσιμο.

Β. Με νοθευμένο καύσιμο

1. Έξοδα Αποστράγγισης & Καθαρισμού της δεξαμενής καυσίμου . 2. Έξοδα Ρυμούλκησης  3. Κόμιστρα Ταξί ς. 4. Έξοδα επισκευής μηχανικών βλαβών  5. Έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου αντικατάστασης 

19.╠ Ασφάλιση Αντικατάστασης Ελαστικών

Καλύπτει  το κόστος αντικατάστασης ενός ελαστικού ανά τρίμηνο, σε περίπτωση που το ελαστικό υποστεί συνολική ή μερική ζημία, η οποία δεν είναι επισκευάσιμη και επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία και χρήση του και προέκυψε συνεπεία: 1. βανδαλισμού, 2. ζημιάς από αιχμηρό αντικείμενο, 3. πρόσκρουσης σε πεζοδρόμιο ή άλλου εμποδίου όπως π.χ πέτρα ή σαμαράκι.

20.╠ Κάλυψη Βλάβης Ράδιο/CD

Καλύπτει οποιαδήποτε μηχανική ή ηλεκτρολογική βλάβη της συσκευής ήχου του οχήματός σας που θα συμβεί κατά τη διάρκεια ασφάλισης.

ασφάλεια αυτοκίνητου προαιρετικές καλύψεις

21. ╠ Θραύση Κρυστάλλων

Καλύπτονται οι ζημίες στα κρύσταλλα (τζάμια) του οχήματος, περι- λαμβανομένων των κρυστάλλινων ηλιοροφών, συνεπεία θραύσης από οποιαδήποτε εξωτερικά αίτια, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τοποθέτησης των νέων κρυστάλλων σε αντικατάσταση αυτών που έχουν υποστεί ζημία.  Σε πολλά ασφαλιστήρια η ασφαλιστική εταιρεία κρατάει το δικαίωμα  αντί της καταβολής της αξίας αυτής, είτε να αντικαταστήσει το θραυσμένο κρύσταλλο με άλλο ιδίων τεχνικών προδιαγραφών είτε, σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό, να το επισκευάσει.

22. ╠ Κάλυψη Αερόσακου

Καλύπτεται το κόστος αντικατάστασης τόσο των αερόσακων όσο και των ζωνών ασφαλείας του Ασφαλιζόμενου οχήματος, σε περίπτωση καταστροφής τους μετά από ατύχημα, και συγκεκριμένα συνεπεία σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατακρήμνισης. Συνήθως εξαιρούνται της κάλυψης η συμπτωματική λειτουργία του συστήματος είτε από ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές παρεμβολές είτε όχι. Η κάλυψη αυτή δεν ενεργοποιείται σε περίπτωση που το όχημα δεν επισκευασθεί.

23.╠ Κάλυψη Περιεχομένου Κατοικίας

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προέλθουν από: Πυρκαγιά, Πυρκαγιά από Κεραυνό, Πυρκαγιά από Δάσος και/ή Καπνό συνεπεία Πυρκαγιάς. Στην κάλυψη περιλαμβάνονται ζημίες στα Ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία που προκλήθηκαν από και κατά την διάρκεια της προσπάθειας κατάσβεσης της πυρκαγιάς ή από εντολή των αρχών για να εμποδιστεί η εξάπλωσή της

24.╠ Κάλυψη Προσωπικής / Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης

Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει για λογαριασμό του Ασφαλιζόμενου κάθε χρηματικό ποσό το οποίο ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος λόγω αδικοπραξίας (ΑΚ 914- 932) (με βάση τελεσίδικη δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή συμβιβασμό, εφόσον ο συμβιβασμός έγινε μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας) να καταβάλει ως αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης/ψυχικής οδύνης) σε κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέστη: α. σωματική βλάβη, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου που επήλθε συνεπεία αυτής, β. ζημία ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας χρήσης αυτών.

Κάλυψη Β ́ - Ιατροφαρμακευτικά έξοδα

Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει για λογαριασμό του Ασφαλιζόμενου όλα τα εύλογα -βάσει παραστατικών- έξοδα που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός, α. για αναγκαίες ιατρικές, χειρουργικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προσθετικών μηχανισμών,

β. για αναγκαίες υπηρεσίες ασθενοφόρου, νοσοκομείου και περίθαλψης από επαγγελματία νοσηλευτή,

γ. για έξοδα κηδείας σε ή για κάθε φυσικό πρόσωπο που υπέστη σωματική βλάβη/θάνατο εξ αιτίας ζημιογόνου γεγονότος:

1. ενώ βρισκόταν μέσα στους Χώρους Ασφάλισης με την άδεια του Ασφαλιζόμενου.

2. ενώ βρισκόταν αλλού, εφόσον η σχετική σωματική βλάβη/θάνατος προκλήθηκε: α. από την εν γένει λειτουργία των Χώρων Ασφάλισης ή κάποιας κατάστασης άμεσα συνδεδεμένης με αυτούς,

β. από τις μη επαγγελματικές δραστηριότητες του Ασφαλιζόμενου

γ. από οχήματα του Ασφαλιζόμενου -και εφόσον έχει επιλεγεί κάλυψη Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης

 δ. από τον/την σύζυγο, τα ανήλικα παιδιά του & του γονείς μόνο εφόσον διαμένουν μαζί με τον Ασφαλιζόμενο,

ε. από τις δραστηριότητες Οικιακής Βοηθού / Υπαλλήλου Οικίας κατά τη διάρκεια της παροχής εργασίας/υπηρεσιών στον Ασφαλιζόμενο,

στ. από ζώο που ανήκει κατά κυριότητα ή βρίσκεται υπό τη φροντίδα του Ασφαλιζόμενου.

Πανευρωπαϊκή κάλυψη Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη αφορά οποιοδήποτε ζημιογόνο γεγονός, οπουδήποτε και αν συμβεί, στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.

25╠ Κάλυψη Προσωπικών Ατυχημάτων για Οδηγούς και Επιβάτες (Αυτοπροστασία)

Σωματικές βλάβες ανά άτομο 

€15.000 

Σωματικές βλάβες ανά ατύχημα 

€25.000 

Σωματικές βλάβες ανά ατύχημα € 30.000 

Υλικές Ζημίες €5.000 Υλικές Ζημίες €10.000 

Ανώτατο όριο ευθύνης της 

Εταιρίας για όλη την διάρκεια 

ασφάλισης €40.000 

Ανώτατο όριο ευθύνης της 

Εταιρίας για όλη την διάρκεια 

ασφάλισης €50.000 

Απαλλαγές Απαλλαγές 

Απαλλαγή σε κάθε ζημία (στις 

υλικές ζημίες μόνο) €50 

Απαλλαγή σε κάθε ζημία 

(στις υλικές ζημίες μόνο) €100 

Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ασφαλιστηρίων με την παρούσα ασφαλιστική κάλυψη για τον ίδιο Ασφαλιζόμενο το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας δεν μπορεί να υπερβεί τα €110.000 ανεξάρτητα από τον αριθμό των ασφαλιζόμενων οχημάτων.

Χώροι Ασφάλισης

1. Όλα τα κτίρια όπου ο Ασφαλιζόμενος διατηρεί την κατοικία του (μόνιμη, δευτερεύουσα ή εξοχική), εντός της Ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών χώρων πρόσβασης σε αυτά και των λοιπών κτιρίων και αντίστοιχων ιδιωτικών χώρων πρόσβασης συναφών με την προαναφερόμενη κατοικία, εξαιρουμένων των Επαγγελματικών ή Επιχειρησιακών Εγκαταστάσεων και αγροκτημάτων.

2. Τα κτίρια στα οποία ο Ασφαλιζόμενος διαμένει προσωρινά, έστω κι αν δεν ανήκουν κατά κυριότητα σ’ αυτόν. 3. Τα κενά οικόπεδα, εκτός των αγροκτημάτων, που ανήκουν κατά κυριότητα ή μισθώνονται από τον Ασφαλιζόμενο. Κανένα οικόπεδο δεν θα θεωρείται κενό μετά την έναρξη σε αυτό κάθε είδους οικοδομικών ή κατασκευαστικών εργασιών, έστω κι εάν αυτές οι εργασίες γίνονται αποκλειστικά από ανεξάρτητους εργολάβους για την κατασκευή κατοικίας για λογαριασμό του Ασφαλιζόμενου και της οικογένειάς του. Επαγγελματικές ή Επιχειρηματικές Εγκαταστάσεις 1. Τα κτίρια εντός των οποίων διεξάγονται επιχειρηματικές /επαγγελματικές / εμπορικές δραστηριότητες. 2. Κτίρια εκμισθωμένα στο σύνολο ή εν μέρει σε τρίτους ή προσφερόμενα προς μίσθωση από τον Ασφαλιζόμενο. Κάλυψη  επιβαινόντων που παρέχει η υποχρεωτική ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης του αυτοκινήτου και δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας του οδηγού του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ή του τρίτου.

5. Νόμιμες θέσεις επιβατών: Εξαιρούνται από τις καλύψεις οι επιβάτες που ξεπερνούν τον ανώτατο επιτρεπτό αριθμό που προβλέπει η σχετική άδεια του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Στην περίπτωση ατυχήματος, όπου ο αριθμός των παθόντων ξεπερνά τον επιτρεπτό αριθμό των επιβατών, οι αποζημιώσεις μοιράζονται ισόποσα σε όλους τους παθόντες. Πάντως, το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τον αριθμό των νομίμων θέσεων του αυτοκινήτου επί το κατ’ άτομο ασφαλιζόμενο ποσό, ανάλογα με τις μονάδες προστασίας που επέλεξε ο Ασφαλισμένος.

6. Επαγγελματικά αυτοκίνητα: Ειδικά για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα δύο ή τριών θέσεων, οι αποζημιώσεις μοιράζονται ισόποσα σε όλους τους παθόντες, με ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας τον αριθμό των νόμιμων θέσεων του αυτοκινήτου επί το κατ’ άτομο Ασφαλιζόμενο ποσό, ανάλογα με τις μονάδες προστασίας που επέλεξε ο Ασφαλισμένος, ενώ δεν καλύπτονται και δεν αποζημιώνονται καθόλου άτομα που επιβαίνουν στην καρότσα ή σε μη προβλεπόμενο από τη σχετική άδεια για επιβαίνοντες χώρο.

26.╠ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Αν σαν συνέπεια ατυχήματος, απαιτείται ο Ασφαλισμένος, μέσα σε 365 ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος, να χρησιμοποιήσει γιατρό, χειρουργό, νοσοκόμο, φυσιοθεραπευτή, επίσημα αναγνωρισμένους, ή να εισαχθεί σε νοσοκομείο ή να κάνει χρήση ασθενοφόρου ή να υποβληθεί σε ακτινολογικές, μικρο- βιολογικές, ή άλλες εργαστηριακές εξετάσεις ή να προμηθευτεί φάρμακα, προσθετικά ή ορθοπεδικά βοηθήματα, η Εταιρία θα καταβάλει τα πραγματικά έξοδα,  που πιστοποιούνται από τις πρωτότυπες, επίσημες σχετικές αποδείξεις που υποβάλει ο Ασφαλισμένος στην Εταιρία, με ανώτατο όριο για κάθε ατύχημα το ποσό κάλυψης για Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες για ατύχημα που ορίζεται στο συμβόλαιο.

27.╠ Μοτοπροστασία

Κάλυψη Προσωπικών Ατυχημάτων Ιδιοκτήτη/Οδηγού Μοτοσικλέτας για Ατυχήματα που Συμβαίνουν κατά τη Διάρκεια της Οδήγησης μοτοσυκλέτας.

28.╠ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Αν ο Ασφαλισμένος υποστεί μέσα σε 365 ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος σωματική βλάβη που τον καθιστά  ολικά ανίκανο  για εργασία σε μόνιμη (δηλαδή ισόβια) και συνεχή αδυναμία και/ή ανικανότητα, και εφόσον η μόνιμη και συνεχής αυτή αδυναμία / ανικανότητα διαρκέσει χωρίς διακοπή τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες, από την ημερομηνία του ατυχήματος και η αδυναμία / ανικανότητα εξακολουθεί να είναι συνεχής και μόνιμη (δηλαδή ισόβια) στο τέλος του χρονικού αυτού διαστήματος, η Εταιρία καταβάλλει ολόκληρο το  ασφαλισμένο ποσό.

29.╠ ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος που προξενήσει μόνιμη (ισόβια) σωματική βλάβη ο  οδηγός αποζημιώνεται με βάση τον πίνακα καλύψεων του συμβολαίου του, ανάλογα με το ποσοστό που αυτή η μόνιμη βλάβη περιορίζει την ικανότητα να εργάζεται.

30.╠ Βοήθεια Ατυχήματος

24 ωρο τηλεφωνικό κέντρο αναγγελίας ζημίας

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος (πρόσκρουση, σύγκρουση, ζημίες ιδίου, τραυματισμός πεζού κ.λπ.) με το ασφαλιζόμενο όχημα, ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας, ο Ασφαλιζόμενος τηλεφωνεί στην υπηρεσία Βοήθειας Ατυχήματος και αναγγέλλει τηλεφωνικά το συμβάν. Ο υπάλληλος του συντονιστικού κέντρου, θα δώσει τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

 Μετάβαση συνεργάτη στον τόπο ατυχήματος

Κατόπιν τροχαίου ατυχήματος η φροντίδα ατυχήματος , αναλαμβάνει την οργάνωση και το κόστος μετάβασης του πλησιέστερου συνεργάτη της στον τόπο συμβάντος με σκοπό να βοηθήσει τον Ασφαλισμένο σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέχεια, όπως και για να συλλέξει στοιχεία για λογαριασμό του Συμβαλλόμενου.

Σε περίπτωση αναγγελίας της ζημιάς μετά την απομάκρυνση του ασφαλισμένου οχήματος από τον τόπο συμβάντος, η φροντίδα ατυχήματος αναλαμβάνει εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς και κατόπιν συνεννόησης με τον ασφαλισμένο, την αποστολή συνεργάτη της, το αργότερο εντός 24 ωρών από την ημερομηνία αναγγελίας, στον χώρο όπου οδηγήθηκε ή ρυμουλκήθηκε το όχημα (όπως: συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, τόπος εργασίας ή κατοικίας) με σκοπό τη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος και την λήψη φωτογραφιών, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες επισκευής του οχήματος και το όχημα βρίσκεται στον χώρο αυτό.

Συμπλήρωση - λήψη δήλωσης ατυχήματος

Ο απεσταλμένος της φροντίδας ατυχήματος θα συμπληρώσει επιτόπου τη Δήλωση Ατυχήματος η οποία στη συνέχεια θα υπογράφεται από τον Ασφαλισμένο οδηγό στο τόπο του ατυχήματος. 

31.╠ Οδική Βοήθεια Συνεπεία Ατυχήματος

Το όχημα καλύπτεται εφόσον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει απρό- σκοπτα την πορεία του λόγω ατυχήματος δηλαδή κάθε απρόοπτου και βίαιου περιστατικού που αφορά το όχημα ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλισμένου και που εμποδίζει την ομαλή συνέχιση της πορείας του.

32.╠ Ειδικός Όρος Οδικής Βοήθειας Βλάβης

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελλάδα συνεπεία ατυχήματος (δηλαδή κάθε απρόοπτου, μη θελημένου και βίαιου περιστατικού που αφορά το όχημα ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλισμένου και που εμποδίζει την ομαλή συνέχιση της πορείας του), κατόπιν κλοπής, πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ζημιάς που προκαλείται από φυσικά φαινόμενα όπως καταιγίδα, θύελλα, ανεμοθύελλα, πλημμύρα και έκρηξη ηφαιστείου η οποία εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του ασφαλισμένου οχήματος. Όχημα αντικατάστασης για 5 ημέρες από ατύχημα, πυρκαγιά ή ζημιές λόγω φυσικών φαινομένων Σε περίπτωση που η επισκευή του οχήματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυθημερόν, παρέχεται όχημα αντικατάστασης για μέγιστη διάρκεια πέντε (5) ημερών με μέγιστο ποσό κάλυψης 350 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το όχημα παρέχεται με ασφάλιση προς τρίτους, με ανώτατο όριο τους 11 ίππους. Προϋπόθεση της κάλυψης αποτελεί η αδυναμία αποκατάστασης της ζημίας αυθημερόν και η υποχρεωτική χρήση της υπηρεσίας φροντίδας ατυχήματος και η ρυμούλκηση του ασφαλισμένου οχήματος (κατόπιν τροχαίου ατυχήματος ή πυρκαγιάς ή φυσικών φαινομένων), από την Εταιρία. Η κάλυψη παύει να ισχύει μόλις επισκευασθεί το όχημα. Σημείωση: Για τις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών συνεπεία φυσικών φαινομένων προβλέπεται απαλλαγή των πρώτων 75 Ευρώ. Όχημα αντικατάστασης για 90 ημέρες από κλοπή Παρέχεται όχημα αντικατάστασης για μέγιστη διάρκεια ενενήντα (90) ημερών με ασφάλιση προς τρίτους, με ανώτατο όριο τους 11 ίππους. Ως ημερομηνία έναρξης της κάλυψης θεωρείται η επόμε- νη ημέρα της υποβολής της σχετικής μήνυσης στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή καθώς και της δήλωσης κλοπής στην AIG. Δηλώνεται ότι και στις δυο περιπτώσεις δεν αναλαμβάνεται το κόστος καυσίμων ή άλλα επικουρικά έξοδα. Ο Ασφαλισμένος πρέπει να πληρεί και να τηρεί τους γενικούς όρους που απαιτούνται από την εταιρία ενοικιάσεως.

33.╠ Ασφάλισης Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού

Μετά την επέλευση Ασφαλιστικής περίπτωσης ο Ασφαλιστής φροντίζει σύμφωνα με τους όρους Ασφάλισης και αναλαμβάνει στα πλαίσια αυτών τις σχετικές δαπάνες, για την παραφύλαξη των εννόμων συμφερόντων του Ασφαλισμένου εφ ́όσον η παραφύλαξη αυτή είναι αναγκαία, παρουσιάζει δηλαδή αρκετές πιθανότητες επιτυχίας και δεν εμφανίζεται προφανώς άδικη ή ασύμφορη.

34.╠ Εγγύηση Αξίας

Σχεδιασμένο για να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις με καθεστώς χρηματοδότησης αυτοκινήτων. Καλύπτει την οικονομική απώλεια του ιδιοκτήτη που πηγάζει από την χρηματοδότηση (δάνειο) του οχήματος.

35.╠ Προνόμιο Υγείας

Προσφέρει ένα πρώτο επίπεδο κάλυψης έκτακτων περιστατικών υγείας  με ελεύθερη πρόσβαση στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του  δικτύου της ασφαλιστικής σας για ένα πρώτο έλεγχο και φροντίδα  συνήθως μέχρι 400-500€ / περιστατικό.

36.╠ Αποπληρωμή Δανείου

Καλύπτει την αποπληρωμή του δανείου σε περίπτωση καλυπτόμενης από το πρόγραμμα σας ζημιάς.

37.╠ Ενοικίαση αυτοκινήτου

Σε περίπτωση απώλειας του αυτοκινήτου σας λόγω Κλοπής του ή καταστροφής, σας χορηγούμε ενοικιαζόμενο όχημα αντίστοιχης φορολογήσιμης ιπποδύναμης

38.╠ Απευθείας εξόφληση ζημιάς Δίκτυο Συνεργαζόμενων συνεργείων

Πολλές ασφαλιστικές δίνουν την δυνατότητα για απευθείας εξόφληση της ζημιάς στο δίκτυο συνεργαζόμενων συνεργείων διευκολύντας σας, στην περίπτωση που χρειάζεστε ένα ποσό χρημάτων για την επισκευή του αυτοκινήτου σας.

39.╠ Ασφάλιση ρυμουλκούμενου

Καλύπτει ρυμουλκούμενα οχήματα ανάλογα με τους όρους της ασφάλισης σας.

40.╠ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗ ΜΑ

Αν ο Ασφαλισμένος, σαν συνέπεια ατυχήματος, εισαχθεί σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ίδρυμα για περίθαλψη, η Εταιρία του καταβάλει από την πρώτη ημέρα εισαγωγής του το ασφαλισμένο ποσό (ανάλογα με την συφμωνημένη παροχή) συνήθως μέχρι 365 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, με βάση το επίσημο εισιτήριο/ εξιτήριο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Πάρε Προσφορά Τώρα

Follow by Email25k
Facebook21k
LinkedIn
Share
Instagram
error: Content is protected !!

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο